Grote klokken zeggen tiktak

Grote klokken zeggen tiktak, tiktak!
Kleine klokken zeggen tiktak, tiktak, tiktak, tiktak!
En die kleine zakhorloges: tikketakke, tikketakke, tikketakketik!