De priem, de secunde

De priem, de secunde, de terts, de kwart,
de kwint, de sext, de septiem, het octaaf!
Alle, alle intervallen
Zingen wij met welgevallen,
Laat ze vrolijk, lustig schallen!
Ied're toon moet helder en rein
Bij geschoolde zangers zijn!