Brio!

Brio!
De brêge sit ticht en ut skip moat der troch,
Doch brêgeman dyn plicht!
In skip foar in stûr, Dat is net to djûr!