Wat doet gij al in ’t groene veld

"Wat doet gij al in't groene veld,
mooi Bernardijn, mooi Exafijn?"
"Ik zoek hier geld, fier mooi meisje,
Ik zoek hier geld, fier mooi meisje!"

"En wat doet gij dan met dat geld,
mooi Bernardijn, mooi Exafijn?"
"Ik koop een koe, fier mooi meisje,
Ik koop een koe, fier mooi meisje!"

"En wat doet gij dan met die koe,
mooi Bernardijn, mooi Exafijn?"
"Die geeft mij melk, fier mooi meisje,
Die geeft mij melk, fier mooi meisje!"

"En wat doet gij dan met die melk,
mooi Bernardijn, mooi Exafijn?"
"Dat wordt de pap, fier mooi meisje,
Dat wordt de pap, fier mooi meisje!"

"En waarmee roert gij dan die pap,
mooi Bernardijn, mooi Exafijn?"
"Met'n koeiensteert, fier mooi meisje,
Met'n koeiensteert, fier mooi meisje!"