Er kwam een boer van Leuven

Er kwam een boer van Leuven,
van Leuven kwam een boer.
Hij kwam Marieke tegen,
Marieke zei : "bonjour!"
Ansje, Wansje militaire,
Ansje, Wansje militon!
Ansje, Wansje militaire,
Ansje, Wansje ton!

Er kwam een boerin van Leuven,
van Leuven kwam een boerin.
Zij kwam er Jantje tegen
En Jantje zei : "kom in!"
Ansje, Wansje militaire,
Ansje, Wansje militon!
Ansje, Wansje militaire,
Ansje, Wansje ton!