Ons Vader, God geprezen

Ons Vader, God geprezen,
Die in den hemel zijt,
Geheiligd moge wezen
Uw naam gebenedijd.

Uw Rijk van groter waarde
Laat komen metter spoed;
In hemel en op aarde
Geschiede Uw wille goed.

O Heer, wilt ons verlenen,
Gij koning van machten groot,
Peis, vrede en ook met enen
De kost tot 's levensnood.

Vergeeft ons, Heer verheven,
Al dat wij schuldig staan,
Gelijk wij ook vergeven
Die ons iets hebben misdaan.

En laat ons toch niet vallen
Ook in verzoeking kwaad,
Maar, Heer, verlost ons allen
Van 's vijands boze raad!