Christe, du biste

Christe, du biste licht ende dach:
Voor di sich niemant verberghen mach:
Een licht van licht men di verstaet,
Een salich licht gi ons verclaert.

Ick bidde, heilge Here, di:
In deser nacht behoedet mi:
In di so si die ruste mijn:
Laat ons dees nacht in vreden sijn!

Nu slaept dat ooghe sonder leit:
Dat herte waeckt in stedicheit,
Bescherm' ons Godes rechter hant:
Verloost ons van der sonden bant.

Beschermer alre kerstenheit,
Dijn hulpe sterck si ons bereit!
Nu helpt ons, Heer, in dese noot
Door dijn vijf heilghe wonden root!

Gedenckt toch onser, Heer, tegaer,
Die hier sijn in dit lichaem swaer:
Der sielen, die du heefs verloost,
Die ghevet, Heer, u eeuwghe troost.

Des Vaders cracht, des Sones const,
Des Heilghen Geestes goede gonst,
Hebt lof end' eer end' weerdicheit
Door d'onghemeten eeuwicheit!